Jehovah-Jireh Praise & Worship

505 S 15th St,
Newark, NJ 07103

(973) 824-2006