Pilgrim Baptist Church

34 Hudson Street P.O. Box 8036
Newark NJ 07103